மரண அறிவித்தல் : திருமதி கோபால் தங்கம்!!கோபால் தங்கம்
பிறப்பிடம் : மிகிந்தலை
வசிப்பிடம் : பட்டானிச்சூர்,
வவுனியா.
மறைந்த நாள் : 30.09.2018