வவுனியா பூந்தோட்டத்தில் வீட்டுடன் காணி விற்பனைக்கு!!

7524

வவுனியா பூந்தோட்டம் 1ம் ஒழுங்கை கல்வியற்கல்லூரி வீதி எனும் விலாசத்தில் அமைந்துள்ள 2 1/2 பரப்பு (25 Perches) சுற்று மதிலுடன் கூடிய அழகான வீடு ( 4 Rooms, Hall , Dining hall , Kitchen with attached bathroom) விற்பனைக்குண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கப்படும்

விலை பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்

தொடர்புகளுக்கு
Jathuson +49 15216113371 (Germany)