வவுனியாவிலிருந்து இணையவழிப் போட்டி பரீட்சை வழிகாட்டித் தொகுதி -2020 [ONLINE STUDY PACK]

1268

மாதாந்தம் 60 இற்கும் மேற்பட்ட இணையவழிப் பரீட்சைகள் (2000 இற்கும் மேற்பட்ட பொது அறிவு மற்றும் நுண்ணறிவு வினாக்கள்) மாணவர்களுடைய அடைவுமட்டங்கள் தனிப்பட்ட வகையில் அவதானிக்கப்பட்டு அவை தொடர்பான அறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல் குறிப்புக்கள் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

குறித்த மாதத்திற்குரிய மாதாந்த சஞ்சிகை மற்றும் ஏனைய ஆவணங்கள் அனைத்தும் வகுப்பில் பங்குபற்றிய மாதத்திற்கு அடுத்துவரும் மாதத்தின் 15 தொடக்கம் 20 ஆம் திகதிக்குள் தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களே உள்வாங்கப்படவுள்ளனர்…..

பதிவுகளுக்கு அழைக்கவும்:  0770-567256