பறந்துகொண்டிருந்த விமானத்தின் கதவை திறக்க முயன்ற பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி!!

10


பெ ண்ணுக்கு..


பிரித்தானியா தலைநகர் லண்டனிலிருந்து துருக்கி ப யணித்த வி மானத்தில் ர களையில் ஈ டுபட்ட பெ ண்ணுக்கு இ ரண்டு ஆ ண்டுகள் சி றை த ண்டனை வி தித்து செல்ம்ஸ்ஃபோர்டு நீ திமன்றம் தீ ர்ப்பளித்துள்ளது.கடந்த ஆ ண்டு ஜூன் மாதம் லண்டனிலிருந்து துருக்கி ப யணித்த ஜெ ட் ஸ் டார் நி றுவனத்திற்கு சொந்தமான வி மானத்திலே இச்ச ம்பவம் ந டந்துள்ளது. வி மானம் பு றப்பட்ட நி லையில் ம துபோ தையில் ப யணித்த பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த 26 வ யதான சோலி ஹைன்ஸ் என்ற பெ ண், பை லட் அ றைக்குள் நு ழைய மு யன்றுள்ளார்.


பி ன்னர், ப யணிகளை நோ க்கி ‘நான் உ ங்கள் அ னைவ ரையும் கொ ல்ல போ கிறேன்’ என மி ரட் டல் வி டுத்து ந டுவா னில் வி மானத்தின் க தவை தி றக்க மு யன்றுள்ளார். எ னினும், வி மானக் கு ழுவினர் அ வரை த டுத்து க ட்டுப்படுத்தி யுள்ளனர். பி ன்னர், வி மானத்தின் அ வசர வ ழி க தவை தி றக்க மு யன்றுள்ளார். த டுக்க சென்ற கு ழுவினரையும் ச ரமாரி யாக அ டித்துள்ளார்.


வி மானத்தை க டத்த ச திதி ட்டம் இரு ப்பதாக ச ந்தேகமடைந்த வி மானி, உடனே க ட்டுப்பாட்டு அ றைக்கு த கவல் அளித்துள்ளார். இதனையடுத்து, உடனே ஜெ ட் ஸ் டார் வி மானத்தை க ண்கா ணிக்க இ ரண்டு போ ர் வி மானங்கள் வி ரைந்துள்ளது.

இதனையடுத்து, வி மானத்தை திரு ப்பிய பை லட் மீ ண்டும் லண்டன் வி மான நி லையத்திலே த ரையி றக்கியுள்ளார். ர களையில் ஈடுபட்ட ஹைன்ஸை பொ லிசார் கை து செய்தனர். ப த்திரமாக வெ ளியேற்றப்பட்ட ப யணிகள் அனைவரும் மறுநாள் மற்றொரு வி மானம் மூலம் துருக்கிக்கு பயணித்துள்ளனர்.

சோலி ஹைன்ஸ் மீது வ ழக்குப்பதிவு செய்த பொ லிசார், செல்ம்ஸ்ஃபோர்டு நீதிமன்றத்தில் ஆ ஜர்ப்படுத்தியுள்ளனர். நீ திமன்ற வி சாரணையின் போது செ ய்த கு ற்றத்தை ஹைன்ஸ் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

இந்நிலையில், வி மானத்தில் ப யணிகளின் உ யிருக்கு அ ச்சு றுதல் ஏற்படும் வகையில் வ ன்மு றை யில் ஈடுபட்ட ஹைன்ஸிக்கு 2 ஆ ண்டுகள் சி றைத ண்டனை வி தித்து நீ திமன்றம் தீ ர்ப்பளித்தது.