யா ருமில்லா நே ரத்தில் மா ணவிக்கு நே ர்ந்த சோ கம் : வீட்டிற்கு வந்த பெ ற்றோருக்கு கா த்திருந்த அ திர்ச்சி!!இந்தியா..


இந்தியாவில் மத்தியபிரதேச மாநிலத்தில், இருக்கும் இந்தூர் பகுதியில் ப ன்னிரண்டாம் வ குப்பு ப டிக்கும் மா ணவியை ஒரு வா லிபர் ஒ ருத லையாக கா தலித்து வ ந்துள்ளார்.அ ந்த பெ ண் ப ள்ளிக்கு செ ல்லும்போ தும், வ ரும்போ தும் பி ன்தொ டர்ந்து கா தலிக்க கூ றி தொ ல் லை செ ய்து வ ந்துள்ளார். மே லும், செ ல்போனில் மெ சேஜ் செ ய்து அ ந்த பெ ண்ணை மி கவும் தொ ல் லை செ ய்து வ ந்துள்ளார்.


மே லும் அ ந்த இ ளைஞரும் அ வருடைய ந ண்பரும் நி றைய  கி ரிமின ல் வ ழக்குக ளில் சி க்கி இ ருக்கின்றனர் இ தையெல்லாம் தெ ரிந்து கொ ண்ட இ ளம் பெ ண் அ ந்த இ ளைஞரின் கா தலை நி ராகரித்து ள்ளார்.


அ த்துடன் தா ன் நி றைய ப டிக்க வே ண்டும் எ ன்றும், நி றைய க னவுகள் த னக்கு உ ள்ளது எ ன்றும், த ங்கள் மீ து எ னக்கு கா தல் ஏ ற்படவில்லை எ ன்றும் கூ றி கா தலை ம றுத்து வி ட்டார்.

இ தன் பி ன்னரும் அ ந்த ந பர் மா ணவிக்கு தொ டர்ந்து தொ ல் லை கொ டுத்து வ ந்துள்ளார். இ தனால் க டந்த தி ங்கள் கி ழமையில் வீ ட்டில் யா ரும் இ ல்லாத நே ரம் அ ந்தப் பெ ண்ணிடம் வ ந்து எ ன்னை நீ கா தலிக்காமல் வி ட்டால் உ ன் கு டும்பத்தையே நா ச ம் செ ய்து வி டுவேன் எ ன்று மி ரட்டி இ ருக்கின்றார்.

இ தனால் ப யந்துபோ ன அ ந்த பெ ண் யா ரும் இ ல்லாத நே ரத்தில் தூ க் கு ப் போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண்டுள் ளார். இ தனை அ டுத்து வெ ளியில் செ ன்ற பெ ற்றோர்கள் வீ ட்டிற்கு தி ரும்பி வ ந்த போ து ம கள் தூ க்கி ல் தொ ங் கு வ தை க ண்டு அ தி ர் ச் சி அ டைந்து கா வல்துறைக்கு த கவல் அ ளித்துள்ள னர்.

பொ லிஸார் வி ரைந்து வ ந்து பி ரேத ப ரிசோ தனைக்காக உ டலை கைப்ப ற்றி ம ருத்துவம னைக்கு அ னுப்பி வை த்தனர். ப ன்னிரண்டாம் வ குப்பு தே ர்வை ச ரியாக எ ழுதாததால் ம கள் இ ப்படி த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டார் எ ன்று பெ ற்றோர்கள் நி னைத்துக் கொ ண்டனர்.

ஆ னால், அ ந்தப் பெ ண் தே ர்வு மு டிவில் 74 ச தவீத ம திப்பெ ண்களைப் பெ ற்று இ ருந்தார். அ தன் பி ன்னர்தா ன் வி சாரிக்கையில் அ வருக்கு ஒ ருதலை கா தலால் மி ர ட் ட ல் வ ந்து ப யந் து த ற் கொ லை செ ய்துள்ளார் எ  ன்ற வி டயம் தெரியவந்து ள்ளது. இ தனால், அ திர்ச்சி அ டைந்த பெ ற்றோர் கு றிப்பிட்ட ந பர் மீ து போ லிசில் பு கார் செ ய்துள்ளனர்.