நடிகையின் வெ ட்கக்கே டான செ யல் : பொது இடத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம்!!

5490


நடிகை..க டந்த சி ல நா ட்களாக போ தை பொ ரு ள் கு ற் ற ச ம்பவம் தொ டர்ந்து அ திகரித்து வ ருகிறது. இ தை மு ற்றிலும் த டுக்க கர்நாடக அ ர சு போ ராடி வ ருகிறது.இ ந் நி லையில் போ தை பொ ரு ள் ப யன்படு த்துவதாக ந டிகை ராகினி திவேதி, ந டிகை சஞ்சனா கல்ராணி ம ற்றும் சி லர் மீ து கு ற்றச்சா ட்டு எ ழுந்தது.
இ ந் நி லையில் போ லிசார் ராகினி, சஞ்சனா இ ருவரையும் பெங்களூரு மடிவாளா ம களிர் கா ப்பகத்தில் 5 நா ட்கள் கா வலில் வை த்து வி சாரித்து வ ருகின் றனர்.


சி றுநீரின் மூ லம் போ தை ப் பொ ரு ள் ப யன்படுத் தப்பட்டதா எ ன்பதை க ண்டுபி டிக்க இ யலும் எ ன்பதால் அ ரசு ம ருத்துவம னையில் அ வர்களுக்கு சி றுநீர் ப ரிசோ தனை செ ய்யப்பட இ ருந்தது. ஆ னால் ந டிகை சஞ்சனா ப ரிசோ தனைக்கு உ ட்பட ம றுத்து போ லிசாருடன் வா க்குவாத த்தில் ஈ டுபட்டு ள்ளார்.

நீ திமன்ற உ த்தரவை கா ட்டிய பி ன் அ வர் ப ரிசோ தனை செ ய்ய ஒ த்துக்கொ ண்டார். அ தே வே ளையில் ராகினி திவேதி த ன் சி றுநீ ர் மா திரியில் த ண்ணீரை க லந்ததாக கு ற்றம் சா ட்டப்பட்டு ள்ளது. பி ன் வே று மா திரியும் எ டுக்கப்ப ட்டது.


இ தனால் ராகினியின் ந டத்தை வெ ட்கக்கே டானது ம ற்றும் து ரதிர்ஷ்டவ சமானது எ ன வி சாரணை அ திகாரி கு றிப்பிட்டதால் போ லிஸ் கா வல் இ ன்னும் நீ ட்டிக்கப்பட்டு ள்ளதாம்.