நடிகை த லைம றைவு : போலிஸ் வ லைவீ ச்சு : க ர்ப்பமான இளம் பெண் த ற் கொ லை : அ திரவை த்த ச ம்பவம்!!

851


ந டிகை லட்சுமி பிரமோத்..


கொ ரோனா ஊ ரடங்கு த ளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின் அ ண்மையில் தா ன் சீ ரியல் ப டப்பிடிகள் தொ டங்கின. ஊ ரடங்கு கா லத்தில் சீ ரியல்,  சி னிமா பி ரமுக ர்கள் சி ல த ற் கொ லை செ ய் து கொ ண் ட ச ம்பவம் சோ கத்தை ஏ ற்படுத் தியது.இ ந் நி லையில் கேரளாவை சே ர்ந்த ம லையாள டி வி சீ ரியல் ந டிகை லட்சுமி பிரமோத்தை கை து செ ய்ய கா வல்துறை த லைம றைவாக இ ருக்கும் அ வரை தே டி வ ருவதாக த கவல் வெ ளியாகியு ள்ளது.


கேரளாவின் கொல்லம் கொட்டியம் ப குதியை சே ர்ந்த ஹாரிஸ் ம ற்றும் ரம்சி இ ருவரும் கா தலித்து வ ந்த நி லையில் பெ ற்றோர் ச ம்மத த்துடன் தி ருமணம் செ ய்துகொ ண்டனர்.


பி ன்னர் ரம்சி க ர்ப்பமான ஹாரிஸ் அ வரை வி ட்டு வி லகியு ள்ளார். மே லும் ஹாரிஸ்க்கு வ சதியான இ டத்தில் பெ ண் பா ர்த்து தி ருமணம் செ ய்ய ஏ ற்பாடு ந டைபெற்றதாக சொ ல்லப்ப டுகிறது.

இ தனால் ஹாரிஸின் அ ண்ணன் ம னைவியான ந டிகை லட்சுமி பிரமோத் ரம்சியை க ருக்க லைப்பு செ ய்யச்சொ ல்லி வ ற்புறுத்தி யதாகவும், த ற் கொ லை க் கு தூ ண்டியதாகவும் கூற ப்படுகிறது.

இ தனால் ரம்சி தன் வீ ட்டில் தூ க் கு போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய் து ள் ளா ர். இ ச் ச ம்பவம் பெ ரும் ப ரபர ப்பை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது. லட்சுமி பிரமோத் பவுர்ணமி தி ங்கள், பூ க்கலாம் வரவாயி எ ன ப ல மலையாள சீ ரியல்களில் ந டித்துள் ளாராம்.