வ யி ற் று வ லி யா ல் அ வதிப்ப ட்டு வ ந்த 21 வ யது பெ ண்ணுக்கு கா த்திருந்த அ தி ர் ச் சி!!

550


மேடலின் ஜேன்ஸ்..


இங்கிலாந்தை சே ர்ந்த பெ ண்ணு க்கு வ யிற்றில் ஏ ற்ப ட்ட ர த் த க ட் டி அ வரது உ யி ரை யே ப றிக்கும் அ ளவிற்கு செ ன்றுள்ள ச ம்பவம் பெ ரும் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது.21 வ யதான மேடலின் ஜேன்ஸ் நா ன்கு ஆ ண்டுகளாக தீ ரா த வ யிற்று வ லியால் அ வதிப்ப ட்டு வ ந்துள்ளார். த னக்கு ம லச்சி க்கல் இ ருக்க க்கூடும் எ ன நி னைத்து புஸ்கோபன் ம ருந்தினை உ ட்கொண்டு வ ந்துள்ளார். ஆ னாலும், வ யி ற் று வ லி தீ ர்ந்தபாடி ல்லை. இ ந்நி லையில் அ வ ர் ம ருத்துவ ப ரிசோ தனைக்கு செ ன்றபோ து பே ர தி ர் ச் சி கா த்திருந்து ள்ளது.


ஜேன்ஸின் க ருப்பையில் ர த் த க் க ட் டி பெ ரிய அ ளவில் ஏ ற்பட்டிரு ப்பதை ம ருத்துவர்கள் க ண்டு அ தி ர் ச் சி ய டை ந் து ள் ள ன ர். கொ ஞ்சம் வி ட்டிருந்தால் க ட் டி உ டை ந் து ஜேன்ஸின் ஆ ப த் தா ன நி லைக்கு செ ன்றிரு ப்பார்.


தீ ரா த வ லி யு ட ன் அ வள் பி ரசவத்திற்கு த யாராக இ ருக்கும் பெ ண்ணைப் போ ல் இ ருப்பதாக செ விலியர்கள் ம ற்றும் ம ருத்துவர்கள் அ னைவரும் க ருத்து தெ ரிவித்த னர்.

இ ரண்டு க ருப்பைகளில் ஒ ன்று மு ழுமையாக ர த் த த் தா ல் நி ரப்பப்பட்டு ள்ளது ப ரிசோ தனையில் உ றுதி செ ய்யப்ப ட்டது. பி ன்னர் மே ற்கொள்ள ப்பட்ட அ று வை சி கிச்சையில் அ வரது வ லி கு றைக்கப்ப ட்டது.

த ன்னுடைய சி றுவ யதிலிருந்து ம ருத்துவமனையை அ ணுகாதிருக்கும் எ ண்ணமே இ ந்த பி ரச்னைக்கான மு ழு கா ரணம் எ ன ஜேன்ஸ் க வலை தெ ரிவித்து ள்ளார்.

இ ந்த அ று வை சி கிச்சையில் அ வரது ஒ ரு சி றுநீரகம் அ கற்றப்ப ட்டது. “அ று வை சி கிச்சை இ ல்லாமல், எ ன து இ ரண்டாவது க ருப்பை ஒ வ்வொரு மா தமும் ஒ ரு கா லகட் டம் தொ டர்ந்து ர த் த த் தா ல் நி ரப்பப்பட்டி ருக்கும், மே லும் வ லி நீடி த்திருக்கும் எ ன்று க ருதுகிறேன்.” எ ன ஜேன்ஸ் த னது அ றியா த ன்மையை வெ ளிப்படுத்தியிரு க்கிறார்.

எ னவே பெ ண்கள் எ ன்னைப் போ ல் தா மதிக்காமல் உ டலில் ஏ தேனும் பி ரச்னை யென தெ ரிந்தால் உ டனடியாக ம ருத்துவம னையை அ ணுக வே ண்டும் எ ன அ வர் தெ ரிவித்துள் ளார்.