யாழில் வா ள் வெ ட்டு கு ழுவின் அ ட்டகாசம் : கார் ஒன்று சே தம்!!

467


யாழில்..


யாழ்.கோண்டாவில் கிழக்கு – அரசடி ப குதியில் உ ள்ள வீ டொன்றின் மீ து வா ள் வெ ட் டு கு ம்பல் தா க் கு த ல் ந டத்தியு ள்ளது.நே ற்று இ ரவு 8.30 ம ணியளவில் இ ரு மோ ட்டார் சை க்கிள்களில் மு கத்தை ம றைத்தவாறு வா ள்களுடன் நு ழைந்த வா ள் வெ ட் டு கு ம்பல் இ ந்த தா க் கு த லை ந டத்தியு ள்ளது.


தா க் கு த லி ல் வீ ட்டின் மு ன்பாக நி றுத்தி வை க்கப்பட்டி ருந்த கா ர் ஒ ன்றும், வீ ட்டின் க தவு, ஜ ன்னல்களும் சே தமாக்கப்பட்டு ள்ளன.