ஈ வு இர க்கமின்றி தனது 2 கு ழந்தைகளை பா லத்திலிருந்து வீ சிய தா ய் : ஆற்றில் து டி து டிக்க இ றந்த பி ஞ்சுகள் : நெஞ்சை ப தற வைக்கும் காட்சி!!

948


ஈரா க்கில்..


ஈரா க்கில் பெ ண் ஒ ருவர் த ன து இ ர ண் டு கு ழ ந் தை க ளை ஆ ற் றி ல் வீ சி ய ச ம்பவம் வீ டியோவாக வெ ளியாகி நா ட்டையே உ லு க் கி யு ள் ள து. அ க்டோபர் 17 ம் தே தி அ திகா லையில் இ ந்த ச ம்பவம் ந டந்து ள்ளது.அ திகா ரிகள் வெ ளியி ட்ட சி சி டி வி கா ட்சிக ளில் அல்-அய்ம்மா பா லத்தின் மீ து பெ ண் டைக்ரிஸ் ஆ ற்றில் கு ழ ந் தை க ளை வீ சு ம் கா ட்சிகளை கா ட்டியது. பா து கா ப் பு ப் ப டை யி ன ர் அ ந்தப் பெ ண் ணை அ டை யா ள ம் க ண் டு கை து செ ய்ததாக ஈராக் அ திகா ரிகள் தெ ரிவித்தனர்.


ஈரா க்கிய பா து கா ப் பு ப் ப டையின் சி றப்புக் கு ழு இ ர ண் டு கு ழ ந் தை க ளி ன் உ ட ல் க ளை மீ ட் டு ள் ள ன ர். உ யி ரி ழ ந் த கு ழ ந் தை க ள் 3 வ யதான ஹர் முகமது, ம ற்றும் 1 வ யதுடைய மசுமா முகமது எ ன அ டையாளம் கா ணப்பட்டு ள்ளனர்.


வி சாரணை யின் போ து, ​​வி வாகர த்து கோ ரும் க ணவருடன் ஏ ற்பட்ட த க ரா று கா ரணமாக தா ன் கு ழ ந் தை க ளை கொ ன் ற தா க அ ந்தப் பெ ண் ஒ ப்புக்கொ ண்டார்.

பெ ண் த ன து க ணவரிடமி ருந்து பி ரிந்து ஏ றக்கு றைய இ ரண்டு மாத ங்கள் ஆ ன நி லையில் நீ ண்ட கா லமாக கு ழ ந் தை க ள் கொ ல் ல தி ட்டமி ட்டு வ ந்ததாக கு ழ ந் தை க ளி ன் த ந்தை வ ழி தா த்தா அபு தஹ்சின் தேராஜி கூ றினார்.

தா ய் த ன து கு ழ ந் தை க ளை ஆ ற் றி ல் வீ சு ம் வீ டி யோ வெ ளியாகி ஈராக் ம க்களி டையே கொ ந் த ளி ப் பை ஏ ற்படுத்தியு ள்ளது.