இளம் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கதி : உடன் இருந்த வருங்கால கணவருக்கு ஏற்பட்ட அ திர்ச்சி!!

1286


பூஜா..


இ ந் தி யா வி ல் வ ரு ங் கா ல க ண வ ரு ட ன் கா ரி ல் செ ன் று கொ ண் டி ரு ந் த இ ளம் பெ ண் ம ர் ம ந ப ர் க ளா ல் சு ட் டு கொ லை செ ய் ய ப் ப ட் ட ச ம் ப வ ம் அ தி ர் ச் சி யை ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள து.Gurugram-ஐ சே ர்ந்தவர் பூஜா சர்மா (26). இ வ ர் த னியார் நி றுவனத்தில் ப ணிபுரி ந்து வ ந்தார். இ ந்த நி லையில் சி ல தி னங்களுக்கு மு ன்னர் த ன து வ ருங்கால க ணவருடன் ஹொ ட்டலுக்கு கா ரி ல் செ ன்றார் பூஜா.


பி ன்னர் கா ரி ல் இ ருவரும் தி ரும்பி கொ ண்டிருந்த போ து பை க்கில் வ ந்த மூ ன் று ம ர் ம ந ப ர் க ள் பூஜா கா ரை வ ழி ம றித்தனர். பி ன்னர் அ வ ரை சு ட் டு வி ட் டு த ப் பி யோ டி ன ர்.


இ தை பா ர் த் த பூஜாவின் வ ரு ங் கா ல க ண வ ர் அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த நி லை யி ல் பூஜா ப ல த் த கா ய ங் க ளு ட ன் ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சே ர் க் க ப் ப ட் டா ர். ஆ னா ல் சி கி ச் சை ப ல னி ன் றி அ வ ர் உ யி ரி ழ ந் தா ர்.

இ ந்த ச ம் ப வ ம் ந ட ந் து சி ல தி ன ங் க ள் க ட ந் து வி ட் ட நி லை யி ல் கொ லை யா ளி க ளை பி டி க் க மு டி யா ம ல் பொ லி சா ர் தி ண றி வ ரு வ தா க த க வ ல் வெ ளி யா கி யு ள் ள து.

ஏ னெ னி ல் ச ம் ப வ ம் ந ட ந் த இ ட த் தி ல் உ ள் ள சி சி டி வி க மெ ரா க் க ள் ப ல வே லை செ ய் ய வி ல் லை எ ன தெ ரி ய வ ந் து ள் ள து. ஆ னா லு ம் தொ ட ர் ந் து கு ற் ற வா ளி க ளை பி டி க் கு ம் மு ய ற் சி யி ல் பொ லி சா ர் ஈ டு ப ட் டு ள் ள ன ர்.