74 வ யதிலும் மாம னார் தொ ல்லை : ம ன நி லை ச ரியில் லாத க ணவன் : ம ருமகள் செ ய் த கொ டூ ர செ ய ல்!!

928


தமிழகத்தில்..


தமிழகத்தில் ம ரு ம க ள் ஒ ரு வ ர் மா ம னா ர், க ண வ ர் ம ற் று ம் மா மி யா ர் எ ன ஒ ட் டு மொ த் த கு டு ம் ப த் தை யு ம் கொ.லை செ ய் த ச ம் ப  வ த் தி ல் ப ல தி டு க் கி டு ம் த க வ ல் க ள் வெ ளி யா கி யு ள் ள ன.செ ன் னை சவுகார்பேட்டையில் ஜெயமலா எ ன் ப வ ர் சொ த் து க் கா க மா ம னா ர், மா மி யா ர், க ண வ னை சு.ட்.டு.க் கொ.ன்.றா.ர். இ ந் த கொ.லை ச ம் ப வ ம் ந ட ப் ப த ற் கு மு ன் பு, ஜெயமலா நீ தி ம ன் ற த் தி ல் 7 கோ டி ரூ பா ய் ஜீ வ னா ம் ச ம் கே ட் டு நீ தி ம ன் ற த் தி ல் வ ழ க் கு தொ ட ர் ந் தி ரு ந் தா ர்.


ஆ னால், அ வ ர் மா மனாரோ ஒ ரு பை சா கூ ட த ரமு டியாது எ ன்று கூ றிய நி லையில், மா மனார், மா மியார் ம ற்றும் க ணவர் எ ன மூ ன்று பே ரையும் வீ ட்டிற்கே செ ன் று சு.ட்.டு.க் கொ.ன்.றா.ர்.


இ தி ல் மா மனாரை ம ட்டும் கா து வ ழியாகவும், ம ற்றவ ர்களை நெ ற்றி ப்பொ ட்டிலும் சு.ட்.டு.ள்.ளா.ர். இ ந்த ச ம்பவம் தொ டர்பாக பொ லிசார் ஜெயமாலா அ ண்ணன் உ ட்பட 3 பே ரை கை து செ ய் து சி றையில் அ டை த்தனர்.

ஆ னால், ஜெயமாலா ம ட்டும் த ப் பி வி ட் ட தா ல் பொ லிசார் அ வ ரை தே டி வ ந்தனர். இ தற்கி டையில், ஜெயமாலா அ ண்ணன் பொ லிசாரிடம் அ ளித்த வா க்குமூல த்தில் இ ந்த கொ.லை க் கா ன இ ரண்டு கா ரணங்கள் தெ ரியவ ந்தது.

அ தி ல், ஒ ன்று, ம ரு ம க ளு க் கு மா ம னா ர் பா.லி.ய.ல் தொ.ல்.லை த ந் து வ ந் து ள் ளா ர். மா ம னா ரு ட ன் சே ர் த் து, வீ ட்டில் உ ள்ள சொ ந்தக்கா ரர்களும் அ வ ரி ட ம் தொ.ல்.லை கொ டு த் து ள் ள ன ர்.

அ வருடைய க ணவர் ஷீத்தல் ம ன நி லை ச ரியில் லாதவர் எ ன்பதால், அ வ ர் இ தை க ண்டுகொ ள்ளாமல் இ ருந்து ள்ளார். க ணவர் ம ன நி லை பா திக்கப்ப ட்டவர், உ ட ல் ந ல ம் பா திக்கப்ப ட்டவர் எ ன்பதை ம றைத்தே இ ந்த தி ருமணம் ந டந்து ள்ளது.

இ தனால் ஜெயமலா மி குந்த வே த னை யி ல் இ ருந்த போ து, அ வருடைய 74 வ ய து மா ம னா ர், பா.லி.ய.ல் தொ.ல்.லை கொ டு த் து வ ந் து ள் ளா ர். இ தை எ ல்லாம் கூ றி, ஜெயமால் அ வ ர் வீ ட்டில் அ ழு து ள் ளா ர். அ த ன் பி ன்னரே அ வ ர் கு டு ம் ப த் தை கொ.லை செ ய் ய மு டி வு செ ய்துள் ளார்.

மு தலில் சொ த் து பி ர ச் ச னை க் கா க ந டந்தது எ ன் று கூ றப்ப ட்ட நி லையில், த ற்போது பா.லி.ய.ல் தொ.ல்.லை.யு.ம் ஒ ரு கா ர ண ம் எ ன்பது தெ ரியவ ந்தது.

பொ லிசாரிடம் க டந்த ஒ ருவா ரமாக சி க் கா ம ல் இ ரு ந் த ஜெயமலா, வே று மாநி லத்திற்கு த ப் பி ச் செ ன்றுவிட் டதாக கூ றப்பட்டது. இ தையடுத்து பொ லிசாருக்கு ஜெயமாலா உ ட்பட 3 பே ர் டெல்லியில் உ ள்ள ஆக்ரா ரோ ட்டில் ந டந்து கொ ண்டிரு ப்பதாக த க வ ல் கி டைத்து ள்ளது.

அ த ன் பி ன் பொ லிசார் அ ங் கு செ ன்றவுடன் ஜெயமலா த ப் பி ஓ ட மு ய ற் சி க் க, பொ லிசார் ஜெயமலா உ ட ன் இ ருந்த விலாஷ், ராஜி ஷிண்டே எ ன மூ ன் று பே ரையும் கை து செ ய்தனர். அ வர்கள் வி ரைவில் தமிழகம் கொ ண்டுவ ரப்படுவா ர்கள் எ ன்று பொ லிசார் தெ ரிவித்து ள்ளனர்.