உ யிருக்கு உ யிராக காதலித்த பெண் த ம்பியுடன் ஓ ட்டம் : அண்ணனின் விபரீத முடிவு!!

5036


கா தலித்த பெ ண்..


தமிழகத்தில் ஒ ரே பெ ண்ணை கா தலிப்பதில், த ம்பி ம ற்றும் அ ண்ணன்களுக் கி டையே போ ட்டி நி லவிய நி லையில், அ ண்ணன் உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்ட ச ம்பவம் கு டும்பத்தி னரிடையே பெ ரும் சோ க த் தை ஏ ற்படுத்தி யுள்ளது.மதுரை மாவ ட்டம், பாலமேடு அ ருகே உ ள்ள சல்லிகோடாங்கிபட்டி ப குதியை சே ர்ந்தவர் பெரியகருப்பன். 26 வ ய து ம திக்கத்த இ வ ர் டி ப்ளமோ ப டித்துவி ட்டு நா ன்கு வ ழிச்சாலை அ மைக்கும் ப ணியில் மே ற்பார்வையாளராக ப ணிபுரிந்து வ ருகிறார்.


இ வருக்கு சின்னகருப்பன் எ ன்ற 24 வ யதில் த ம்பி உ ள்ளார். சின்னகருப்பன், மை க்செட் ஆ ப்பரேட் டராக வே லை செ ய்து வ ந்துள்ளார். இ ந் நி லையில் பெரியகருப்பன் அ ழகர்கோவில் அ ருகே உ ள்ள பொய்கைகரைப்பட்டியில் வ சிக்கும்,


த னது உ றவுக்கார 16 வ ய து பெ ண்ணைக் கா தலிப்பதாகவும், அ வரையே தி ருமணம் செ ய்துகொ ள்ளப் போ வதாகவும் த ன து பெ ற்றோர் ம ற்றும் உ றவினர்களிடம் தெ ரிவித்து ள்ளார்.

இ தைக் கே ட்ட த ம் பி சின்ன கருப்பன் அ ந்தப் பெ ண்ணைக் கா தலிக்கத் தொ டங்கியுள்ளார், அ ந்தப் பெ ண்ணும் சின்ன கருப்பனைக் கா தலித்ததாகவும் கூ றப்படுகிறது.

இ ந் நி லையில், கா த ல் ஜோ டி வீ ட்டை வி ட்டு வெ ளியேறி, வெ ளியூருக்குச் செ ன்றுவிட்டனர். தா ன் உ யி ரு க் கு உ யி ரா க கா தலித்த பெ ண் த ன் த ம்பியுடன் ஓ ட் ட ம் பி டி த் த தை அ றிந்ததும் ம னமு டைந்த பெரிய கருப்பன் வீ ட் டி ல் தூ க் கி ட் டு உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்டார்.

பெ ரி ய க ரு ப் ப ன் இ ற ந் த தை க் கே ள் வி ப் ப ட் ட கா த ல் ஜோ டி யி ன ர் து க் க ம்  தா ங் க மு டி யா ம ல் வி ஷ ம் கு டி த் த ன ர். இ ரு வ ரு ம் ம ய ங் கி ய நி லை யி ல், அ ர சு ம ரு த் து வ ம னை தீ வி ர சி கி ச் சை ப் பி ரி வி ல் அ னு ம தி க் க ப்ப ட் டு சி கி ச் சை பெ ற் று வ ரு வ தா க வு ம், இ ந் த ச ம் ப வ ம் கு றி த் து  பொ லி சா ர் வி சா ர ணை மே ற் கொ ண் டு வ ரு வ தா க வு ம் தெ ரி வி க் க ப் ப ட் டு ள் ள து.