சித்ரா த.ற்.கொ.லை விவகாரத்தில் கணவர் ஹேம்நாத் சி க்கியது எப்படி? விசாரணையில் நடந்தது என்ன?

3190


நடிகை சித்ரா..


சீரியல் நடிகையான சித்ரா த.ற்.கொ.லை வி வகாரத்தில், அவரது க ணவர் ஹேம்நாத் கை து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் பொலிசாரிடம் சி.க்.கி.ய.து எ ப்படி என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.தமிழில் ஒளிபரப்பான பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் என்ற சீரியல் மூலம் மிகவும் பிரபலமான நடிகை சித்ரா, சில தினங்களுக்கு முன்பு, சென்னையில் இருக்கும் ஹோட்டல் ஒன்றில் ச.ட.ல.மா.க மீ.ட்.க.ப்.ப.ட்.டா.ர்.


அவரின் ம.ர.ண செ ய்தி, திரையுலகில் பலருக்கும் பெ ரு ம் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏ ற்படுத்தியுள்ளது. இ வரின் த.ற்.கொ.லை.க்.கு சித்ராவின் பெ ற்றோர் மற்றும் கணவர் ஹேம்நாத் தான் கா ரணம் என்று கூறப்பட்டது.


இதனால் இந்த த.ற்.கொ.லை வி வகாரம் தொ டர்பாக பொலிசார், 6 நாளும் பொலிசார் வி சாரணயை மேற்கொண்டு வந்தனர். அவர் சொன்ன அனைத்தையும் பொலிசார் வா க்குமூலமாக பதிவு செய்து கொண்டனர்.

 

த ன் ம க ள் ம.ர.ண.த்.தி.ற்.கு அவன் தான் காரணம் என்பதை சித்ராவின் அம்மா, 6 நாட்களுக்கும் முன்பும் சொன்னார், நேற்று ஆர்டிஓ வி சாரணை முடிந்தும் சொன்னார்.

இருப்பினும், ஹேம்நாத் விஷயத்தில் பொலிசார் அவசரப்படாமல், 6 நாட்களுக்கு பிறகுதான், சித்ராவின் த.ற்.கொ.லை.க்.கு தூ ண் டு கோ லா க இருந்தவர் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர்.

 

இப்போதைக்கு 15 நாள் ரி.மா.ண்.ட் செ ய்யப்பட்டு, சி றையில் உள்ளார். ஹேம்நாத் நேற்று சித்ராவின் பெற்றோரிடம் ஆர்டிஓ வி சாரணை நடந்த நிலையில், இன்று ஹேமந்த்தின் பெற்றோரிடமும் வி சாரணை நடந்தது.

இதனிடையே, ஹேம்நாத்திடம் பொலிசார் வி சாரணையின் போது என்ன கேட்டனர் என்பது குறித்து தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதில், நீங்கள் ஏன் சித்ரா தங்கியிருந்த அறையை விட்டு சென்றீர்கள் என்று கேட்க, அதற்கு, சித்ரா குளிக்க செல்வதாக கூறியதால் அங்கிருந்து வெளியேறியதாக முதலில் சொல்லி உள்ளார்.

அதன் பின், காரில் உள்ள ஹேண்ட்பேக்கை எடுக்க சொன்னதால், வெளியே சென்றதாக சொல்லி உள்ளார். பிறகு காரில் சில ஆவணங்களை சித்ரா எடுத்து வர சொன்னதால் வெளியே சென்றதாக கூறியுள்ளார்.

இ ப்படி மா ற்றி மா ற்றி கூ றியது தா ன், ஹேமந்த் மீ தா ன ச.ந்.தே.க.ம் அ திகரிக்க கா ரணமாக இ ருந்துள்ளது. இ தற்கு ந டுவில் சித்ராவின் அ ம்மாவும், எ ன் பொ ண்ணை சா.வ.டி.ச்.சி.ட்.டா.ன் எ ன்று அ வ ர் மீ து கு.ற்.ற.ஞ்.சா.ட்.ட.வு.ம், ச.ந்.தே.க.ம் வ லுவாகி வ ந்துள்ளது.

இ தற்கு பி றகுதான், துணை கமிஷனர் தீபாசத்யன் நே ரடியாகவே வ ந்து ஹேம்நாத்திடம் வி சாரணையை ந டத்தி உ ள்ளார். ஷூ ட்டிங் மு டிந்து காரில் வ ரும்போதே, நெ.ரு.க்.க.மா.ன கா ட்சிகள் ந டித்தது தொ டர்பாக த.க.ரா.று வ ந்துள்ளது. ஹோ ட்டல் அ றைக்கு செ ன்ற பி றகும் அ து தொ டர்ந்துள்ளது.

அ ப்போது ஹேம்நாத் இ னி இ ந்த மா தி ரி சீ ன்களில் ந டிக்க வே ண்டாம் எ ன்று சொ ல்லவும், சித்ரா அ தற்கு ம.று.ப்.பு தெ ரிவித்து வா.க்.கு.வா.த.த்.தி.ல் ஈ டுபட்டு ள்ளார்.

அ த ன் பி ன்னர், ஹேம்நாத் அ றையை வி ட்டு வெ ளியே செ ல்ல, நா ன் உ ங்களையே ந ம்பி இ ருக்கேன் எ ன்று சித்ரா சொ ன்னதற்கு, அ வரை தி.ட்.டி.வி.ட்.டு வெ ளியே செ ன்றுள்ளார்.

ஒ ருபுறம் ஹேம்நாத்தின் ந டவடிக்கை ம ற்றொருபு றம் த ன் அ ம்மாவு டன் சித்ராவுக்கும் ம னக்கச ப்பு இ ருந்து வ ந்ததால் அ ளவுக்கு அ திகமான ம ன உ ளைச்சலுக்கு சித்ரா இ ப்படி ஒ ரு வி.ப.ரீ.த மு டிவை எ டுத்து ள்ளார்.