த.னியார் பொ.றியியல் க.ல்லூரியின் நி.றுவனரின் கொ.டூ.ர.ம் : இ.ளம் ந.டிகை ப.ர.ப.ர.ப்.பு பு.கா.ர்!!

978


சென்னை..


ந.டிகையின் வீ.ட்.டி.ற்.கு.ள் பு.கு.ந்.து அ.வ.ரை மி.ர.ட்.டி அ.வமதித்ததாக த.னியார் பொ.றியியல் க.ல்லூரியின் உ.ரிமையாளர் உ.ட்பட 8 பே.ர் மீ.து கா.வல்துறையினர் வ.ழக்கு ப.திவு செ.ய்துள்ளனர்.சென்னையில் உள்ள புழல் சூரப்பட்டு ப.குதியைச் சா.ர்ந்தவர் 22 வ.ய.து சமீரா. இ.வ.ர் வஜ்ரம், வென்று வருவான் உட்பட சில ப.டங்களில் ந.டித்துள்ளார்.


க.டந்த 17ஆ.ம் தே.தி அ.வரது வீ.ட்டிற்குள் நு.ழை.ந்.த 4 பெ.ண்கள் உ.ட்பட 8 பே.ர், ந.டிகை சமீரா மீ.து தா.க்.கு.த.ல் ந.ட.த்.தி.ய.தா.க.வு.ம், அ.வரது கு.டும்பத்தினரை அ.வமதித்ததாகவும் கா.வல் நி.லையத்திற்கு த.கவல் தெ.ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


இ.த.ன் பே.ரில், ச.ம்பவ இ.டத்திற்கு வி.ரைந்த கா.வல்துறையினர் செ.ங்குன்றத்தில் செ.யல்பட்டு வரும் ஜெயசூர்யா பொ.றியியல் க.ல்லூரியின் உ.ரிமையாளர் கோவிந்தராஜ், தூ.ண்.டு.த.லி.ன் பே.ரில் இ.ந்த மி.ர.ட்.ட.ல் ச.ம்பவம் ந.டந்ததாக வ.ழக்கு ப.திவு செ.ய்தனர்.

க.ல்லூரி உ.ரிமையாளர் கோவிந்தராஜ், ஜெயக்குமார், பூர்ணிமா, நக்கீரன் உ.ட்பட 8 பே.ரின் மீ.து 7 வ.ழக்குகளின் கீ.ழ் வ.ழக்கு ப.திவு செ.ய்யப்பட்டது. வி.சாரணையில், க.டந்த 2012 ஆம் வ.ருடத்தில் க.ல்லூரி உ.ரிமையாளர் கோவிந்தராஜூக்கு சொ.ந்தமான தி.ரைப்படத்தை த.யாரிக்க தி.ட்டமிட்டு இ.ருந்த நி.லையில்,

ப.டத்தில் ந.டிகையாக சமீராவை ஒ.ப்பந்தம் செ.ய்துள்ளனர். புதுச்சேரியில் ந.டைபெற்ற ப.டப்பிடிப்பின் போது ம.ய.க்.க ம.ரு.ந்.து க.ல.ந்.து கொ.டு.த்.து கா.மு.க கோவிந்தன் அ.த்.து.மீ.றி.ய நி.லையில், இ.தனை கா.ணொளியாக எ.டுத்து வை.த்துள்ளான்.

பி.ன்னர், அ.தனை கா.ண்பித்து மி.ர.ட்.டி வ.ந்.த நி.லையில், த.னக்கு அ.வ்வப்போது ஆ.சை வ.ரும்போதெல்லாம் நீ வ.ந்து செ.ல்ல வே.ண்டும் எ.ன்றும் மி.ர.ட்.டி பா.லி.ய.ல் தொ.ல்.லை கொ.டு.த்.து வ.ந்துள்ளான்.

மே.லும், அ.வ்வாறு வ.ராத ப.ட்சத்தில், இ.தனை ச.மூக வ.லைத்தளத்தில் வெ.ளியிட்டு வி.டுவேன் எ.ன்று மி.ர.ட்.டி.யு.ள்.ளா.ன். ஒ.ரு க.ட்டத்தில் அ.வரது மி.ர.ட்.ட.லு.க்.கு செ.வி சா.ய்க்காமல் சமீரா இ.ருந்த நி.லையில், இ.தனால் ஆ.த்.தி.ர.ம.டை.ந்.த கோவிந்தராஜ்  ஆ.ட்களை ஏ.வி தா.க்.கு.த.ல் ந.ட.த்.தி.ய.து.ம் தெ.ரியவந்.துள்ளது.

இ.தனையடுத்து கா.வல் து.றையினர் ஜெயசூர்யா க.ல்லூரி நி.றுவன உ.ரிமையாளர் கோவிந்தராஜ், ஜெயக்குமார், பூர்ணிமா, நக்கீரன் உ.ட்பட 8 பே.ரின் மீ.து வ.ழக்குப்பதிவு செ.ய்து வி.சாரணை செ.ய்து வ.ருகின்றனர்.