23 துருப்புகளால் 11 நாட்கள் பலமுறை பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்.ட இ.ளம் தா.ய்!!

2659


எதியோப்பியாவில்..


எதியோப்பியாவில் இ.ளம் தா.ய் ஒருவர் 11 நாட்கள், 23 து.ருப்புகளால் ப.லமுறை பா.லி.ய.ல் வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்.ட ச.ம்பவம் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏ.ற்படுத்தியுள்ளது.எதியோப்பியாவின் Tigray-யின் வடக்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள Adigrat நகருக்கு செல்லும் மினி பேருந்தில்,வீட்டிற்கு செல்வதாக 27 வயது பெ.ண் ஒருவர் தன்னுடைய 4 வ.ய.து ம.க.ன் மற்றும் 6 வ.ய.து ம.கனுடன் செ.ன்றுள்ளார்.


அப்போது பேருந்து மிகவும் கூட்டமாக இருந்ததுள்ளது. இதையடுத்து எதியோப்பிய இ.ரா.ணு.வ வீ.ரர்கள் பேருந்தில் சோ.த.னை செய்த போது, அந்த பெ.ண்ணை சோ.த.னை என்ற பெயரில் முகாமுக்கு இ.ழு.த்.து.ச் செ.ன்றுள்ளனர்.


அதன் பின் அவரை கொஞ்சம் கூட ஈ.வு இ.ரக்கமின்றி, சுமார் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக ப.ல.முறை பா.லி.ய.ல் ப.லா.த்.கா.ர.ம் செ.ய்.து.ள்.ள.ன.ர்.

இதையடுத்து அவர் கா.ல் உ.டை.ந்.து ம.ய.க்.க நி.லையில் கி.ட.ப்பதைக் கண்ட, அருகில் இருந்த கிராமவாசிகள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அப்போது அவரை சோ.த.னை செய்த போது, உடலில் அதிகளவில் உ.ள்.கா.ய.ங்.க.ள் ஏ.ற்பட்டுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.

அதுமட்டுமின்றி தொடர்ந்து இ.ர.த்.த.ப் போ.க்.கு, ஊன்றுகோல் இல்லாமல் நடக்கவோ அல்லது நீண்ட நேரம் உட்காரவோ முடியாமல் அவர் த.வி.த்.து வருவதாக அங்கிருக்கும் உள்ளூர் ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளது.