கர்ப்பிணி மனைவியை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கணவன் செய்த நெஞ்சை ப.த.றவைக்கும் கொ.டூ.ர.ம்!!

1821


தமிழகத்தில்..


தமிழகத்தில் போ.தை.க்கு அ.டி.மை.யா.ன கணவன் ஒருவர், தன்னுடைய ம.னைவியை நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வ.ன்.கொ.டு.மை செ.ய்.த ச.ம்பவம் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி எல்.ஆர் பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயமணி. இவருக்கு கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது. இவருக்கு ஏற்கனவே 1 1/2 வயதில் ஆண் கு.ழ.ந்தை உள்ள நிலையில், தற்போது ஜெயமணியின் ம.னைவி போ.லீசில் பு.கார் அளித்துள்ளார்.


அதில் தனது கணவர் ஜெயமணி, போ.தை.க்.கு அ.டி.மை.யா.வ.த.ற்.கா.க தன்னையே ந.ண்பர்களுக்கு விருந்தாக்கினார் என அ.தி.ர்.ச்.சிக.ர பு.கா.ரை தெரிவித்துள்ளார்.


அதாவது, தான் 5 மாதம் க.ர்ப்பமாக இருந்த போது, சத்து மா.த்திரை என்று ம.ய.க்.க மா.த்திரையை கொடுத்து தன்னை ம.ய.ங்.க வை.த்ததாகவும் அரை ம.ய.க்.க.த்.தி.ல் இருந்த போது , கணவரே அவரது கூட்டாளி சுந்தரமூர்த்தியை அழைத்து வந்தது, தன்னை ப.லா.த்.கா.ர.ம் செ.ய்.ய வை.த்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இதேபோன்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர், மணிகண்டன் என்பவரை அழைத்து வந்து அவருடன் ப.டு.க்.கை.யை ப.கிர்ந்து கொள்ள வ.ற்.பு.று.த்.தி.ய.தா.க.வு.ம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் இதனை வெளியில் சொன்னால் கு.ழ.ந்.தை.யை கொ.லை செ.ய்.து வி.ட்.டு த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ள்வேன் என்று க.ணவர் ஜெயமணி மி.ர.ட்.டி வ.ந்ததாகவும் வே.தனையுடன் தெ.ரிவித்துள்ளார்.

தற்போது மீண்டும் மீண்டும் இதே த.வ.றை க.ணவன் செ.ய்.துவருவதால் தன்னையும் , கு.ழ.ந்.தை.யை.யு.ம் கா.ப்.பா.ற்.று.ம்.ப.டி க.ண்.ணீர்மல்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். இதனை தொடர்ந்து வ.ழ.க்.கு ப.திவு செ.ய்.த போ.லீ.சார், ஜெயமணி மற்றும் அவனது கூட்டாளிகளை கை.து செ.ய்.து சி.றை.யில் அ.டைத்தனர்.