தாய்மையது போற்றிடுவோம்..

24


Mother

தாய்மையது போற்றிடுவோம் நாளும்- பெண்
தவமது என்றிடுவோம் மீளும்- கண்
தாய்மையவள் மென்மையவள்
தூய்மையவள் பெண்மையவள்
தேற்று உயர்வு ஏற்று.


வாய்மையது தன்னுதிரம் தந்து -மண்
வாழ்வளித்த தெய்வமவள் நொந்து -என்
வரமென்றும் உரமென்றும்
தரமென்றும் கரமென்றும்
வார்த்தாள் என் ஆத்தாள்.

-குமுதினி ரமணன்-