10 வயது சி றுவனால் க ர்ப்பமானதாக கூறிய 13 வயது சி றுமி விடயத்தில் திருப்பம்!!

23


சி றுமி விடயத்தில் திருப்பம்..


ரஷ்யாவில் 13 வயது சி றுமி 10 வ யது சி றுவனால் க ர்ப்பமானதாக கூறிய நிலையில் தற்போது புதிய திருப்பமாக வேறு நபர் தான் த னது வ யிற்றில் வளரும் கு ழந்தைக்கு தந்தை என கூறி அ திரவைத் துள்ளார்.ரஷ்யாவின் Zheleznogorsk என்ற இடத்தைச் சேர்ந்த சி றுவன் Ivan (10), இவனும் Darya (13) என்ற சி றுமியும் கா தலித்த நி லையில் Darya க ர்ப்பமானார்.


Ivan தான் தனது வயிற்றில் உள்ள கு ழந்தைக்கு த ந்தை என Darya கூறிய நிலையில் உலகம் முழுவதும் இந்த ஜோடி பெரும் வைரலானது.


மேலும் Ivanஐத் தவிர வேறு ஆ ண் ந ண்பர்கள் யாரும் தனக்கில்லை என்று தொலைக்காட்சியிலேயே அ திரடியாக அறிவித்திருந்தாள் Darya.

தற்போது 6 மா த க ர்ப்பமாக Darya உள்ள நிலையில் இந்த விடயத்தில் அ திரடி தி ருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதாவது Ivan தனது வயிற்றில் வ ளரும் கு ழந்தைக்கு த ந்தையில்லை என சி றுமி த ற்போது கூ றியுள்ளார்.

மேலும் கு ழந்தையின் உ ண்மையான த ந்தை கு ண்டாகவும், உ யரமாகவும் இரு ப்பவர் எனவும் அவருக்கு கு றைந்தது 16 வயது இருக்கும் எனவும் Darya கூறியுள்ளார்.

தன்னை அந்த நபர் ப லாத் காரம செய் ததாலேயே கர் ப்பமானதாக கூறியுள்ள Darya அந்த வ லிமிகு ந்த நிமிடத்தை இதற்கு மேல் விளக்க முடியாது எனவும் கூறியுள்ளார். மேலும் அவர் கூறுகையில், அந்த நபர் நான் படிக்கும் பள்ளியில் படிக்கவில்லை, ஆனால் நான் வசிக்கும் நகரில் தான் வசிக்கிறார்.

இது குறித்து பொலிசாருக்கு முழுமையான விளக்கத்துடன் பு கார் கொடுத்துவிட்டேன், அவர்கள் இது தொடர்பில் விசாரிப்பார்கள். தற்போது அந்த நபரை பொலிசார் எதுவும் செய்யவில்லை, எனக்கு கு ழந்தை பிறந்த பின்னர் அதன் டி.என்.ஏவை வைத்து அந்த நபருடன் பரிசோதனை நடக்கும், பின்னர் அவர் மீது ந டவடிக்கை பா யும் என கூறினார்.

ஆனால் இது தொடர்பாக பொ லிசார் இன்னும் எதுவும் பேசவில்லை. அதே சமயம் 10 வ யது சி றுவன் Ivan உடன் Darya தொடர்ந்து கா தலில் உ ள்ளார். தற்போது 6 மா தம் க ர்ப்பமாக உள்ள Darya சிசேரின் மூல கு ழந்தை பெ றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.