மூன்று கண்களுடன் பி றந்த அதிசய கு ழந்தை : வைரலாகும் வீடியோ!!

2887

அதிசய கு ழந்தை ..

ச மூகவலைத்தளங்களில் மூன்று க ண்ணுடன் இருக்கும் கு ழந்தையின் வீ டியோ அ திகமாக ப கிரப்பட்டு வரும் நிலையில், அதன் உ ண்மை என்ன என்பது தெரியவந்துள்ளது.

த ற்போது இருக்கும் கா லகட்டத்தில் ச மூகவலைத்தளங்களில் கொஞ்சம் வி த்தியாசமான வீ டியோ ப கிரப்பட்டால், அது உ டனடியாக வை ரலாகிவிடுகிறது.

அந்த வீடியோ உண்மை தானா? என்பதை எல்லாம் பலர் பார்ப்பதில்லை, அதில் என்ன இருக்கிறதோ, அதை அப்படியே பின்பற்றி ப கிர்ந்து விடுகின்றனர்.

அப்படி ஒரு வீடியோ தான் கடந்த சில நாட்களாக ச மூகவலைத்தளங்களில் வை ரலாகி வருகிறது. அதில் கு ழந்தை ஒன்று மூன்று கண்களுடன் இருப்பது போன்று உள்ளது.

இது குறித்து பி ரபல ஆ ங்கில ஊ டகம் ந டத்திய ஆய்வில், இது உ ண்மையில்லை, வீ டியோ எ டிட்டிங் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. அந்த கு ழந்தையின் வ லது கண்ணும், நெ ற்றிக் கண்ணும் ஒரே மாதிரியான அ சைவுகளை கொண்டுள்ளது.

மூன்றாவது க ண்ணோடு கு ழந்தைகள் பி றப்பது மிகவும் அரிது, இது டி ப்ரோசோபஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு அரிய பிறவி கோளாறின் ஒரு பகுதியாக நி கழ்வதாக கூறப்படுகிறது.