பெற்றோருடன் வசித்து வந்த ம கள் செ ய்த செ யல் : அ வமானத்தில் த ற் கொ லை செ ய்த பெ ற்றோர்!!

26


மகள் செ ய்த செ யல்..


தமிழகத்தில் வி வாகரத்து பெ ற்று வீ ட்டில் வ சித்து வ ந்த ம கள் கா தலனுடன் ஓ ட்டம் பி டித்ததால் அ வமானத்தில் அ வர் பெ ற்றோர் த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டுள் ளனர்.திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் கோரகுப்பம் கிரா மத்தை சே ர்ந்தவர் ஏழுமலை (60). வி வசாயி. இ வருடைய ம னைவி பா க்கியம் (55). இ வர்களுக்கு அலமேலு(32), சந்தியா(29), ரோசி(27) எ ன 3 ம கள்கள் உ ள்ளனர்.


இ வர்களில் அலமேலு, சந்தியா ஆ கியோருக்கு ஏ ற்கனவே தி ருமணம் மு டிந்து அ தே கி ராமத்தில் உ ள்ள அ வரவர் க ணவர் வீ ட்டில் வ சித்து வ ருகின்றனர். க டைசி ம கள் ரோசிக்கும், ப ள்ளிப்பட்டு தாலுகா ராஜாநகரம் மோட்டூர் கி ராமத்தை சே ர்ந்த ஒ ருவருக்கும் க டந்த 2 ஆ ண்டுகளுக்கு மு ன்பு தி ருமணம் ந டந்தது.


க ணவன், ம னைவி இ டையே ஏ ற்பட்ட க ருத்து வே றுபாடு கா ரணமாக ரோசி, க ணவரை வி வாகரத்து செ ய்துவிட்டு பெ ற்றோர் வீ ட்டில் வ சித்து வ ந்தார். இ தற்கிடையில் ரோசிக்கும், அ தே கி ராமத்தை சே ர்ந்த ஒ ருவருக்கும் காதல் ம லர்ந்ததாக கூ றப்படுகிறது.

கா தலர்கள் இ ருவரும் செ ல்போன் மூ லம் த ங்களது கா தலை ர கசியமாக தொ டர்ந்து வ ந்தனர். ம களின் இ ந்த கா தல் வி வகாரம் அ றிந்த அ வரது பெ ற்றோர், ரோ சியை க ண்டித்தனர். ஆ னாலும் ரோசி, த னது கா தலை தொ டர்ந்தார்.

இ தற்கிடையில் நே ற்று மு ன்தின ம் அ வரது பெ ற்றோருக்கு தெ ரியாமல் வீ ட்டைவி ட்டு வெ ளியேறிய ரோசி, த னது கா தலனுடன் ஓ ட்டம் பி டித்தார். த னது மகள் கா தலனுடன் ஓ டியதை அ றிந்த அ வரது பெ ற்றோர் அ திர்ச்சி அ டைந்தனர். ப ல இ டங்களில் தே டியும் ம களை க ண்டுபிடிக்க மு டியவில்லை.

வி வாகரத்து பெ ற்று வீ ட்டில் இ ருந்த த ங்கள் ம கள், கா தலனுடன் ஓ டிவிட் டதால் அ வமானம் தா ங்க மு டியாமல் த வித்த ஏழுமலை, அ வருடைய ம னைவி பாக்கியம் இ ருவரும் வீ ட்டில் உ ள்ள மி ன்விசி றிகளில் தூ க் கு ப் போ ட் டு த ற் கொ லை செ ய்து கொ ண்டனர்.

த னது பெ ற்றோர் தூ க் கி ல் பி ண மா க தொ ங் கு வ தை க ண்டு அ திர் ச்சி அ டைந்த அ வர்களது மூ த்த ம கள் அலமேலு, க த றி அ ழு தா ர். இ து ப ற்றி த கவலறிந்த பொ லிசார் அ ங்கு வ ந்து இ ருவரது உ டல்களையும் கைப்ப ற்றி பி ரேத ப ரிசோ தனைக்காக ம ருத்துவமனை க்கு அ னுப்பி வை த்தனர். மே லும் இ து கு றித்து பொ லிசார் வி சாரணை ந டத்தி வ ருகின்ற னர்.