ம னைவியின் மு றையற்ற உ றவால் ப ரிதாபமாக போ ன இ ரண்டு உ யிர்கள்!!

125892

சி த்தூர்..

த மிழகத்தில் கா தலித்து தி ருமணம் செ ய் த ம னைவி, மு றை ய ற்  ற ப ழக்கத்தை வி டு ம் ப டி க ணவர் கூ றியும், அ வர் க ண் டு கொ ள் ளா ம ல் இ ருந்ததால், க ண வ ன் வி பரீத மு டிவெடு த்தது உ யி ரை மா ய் த் து க் கொ ண்ட ச ம் ப வ ம் இ டம்பெற்று ள்ளது.

ஆ ந்திரா மா நி ல ம், சி த்தூர் ந கரம் பி ரசாந்த ந கரைச் சே ர்ந்தவர் கணேஷ். இ வர் க டந்த ஆ று ஆ ண்டுகளுக்கு மு ன்பு செ ன்னையில், ப ணி பு ரிந்த போ து, திவ்யா எ ன்பவரை காத லித்து தி ருமணம்
செ ய்து ள்ளார்.

இ ந்த த ம்பதி க்கு 4 1/2 வ யதில் ம க ள் உ ள்ளார். இ ந் நி லையில், திவ்யா க டந்த சி ல ஆ ண்டுகளாகவே வினோத் ம ற்றும் தனா போ ன்ற ஆ ண்கள் ப லருடன் மு றை ய ற் ற உ ற வி ல் இ ருந்து வ ந்து ள்ளார்.

இ தை அ றிந்த க ணவன் ம னைவியை ஏ சியு ள்ளார். இ ருப்பினும் ம னைவி க ணவனின் பே ச்சை பெ ரிதாக எ டுத்து கொ ள்ளாமல் இ ருந்ததால்,  கணேஷ், த ன்னுடைய ம க ளை கொ லை செ ய் து வி ட் டு , தா னு ம் உ யி ரை மா ய்த்துக் கொ ண் டு ள் ளா ர்.

இ ந்த ச ம் ப வ ம் கு றித்து உ டன டியாக பொ லிசா ருக்கு தெ ரியவர, இ து தொ டர்பாக திவ்யா, வினோத், தனா, சோபியா ஆ கியோர் மீ து வ ழக்கு ப திவு செ ய் து வி சா ர ணை மே ற்கொ ண்டு வ ருகின் றனர்.