உ றங்கிக் கொ ண்டி ருந்த பெ ண்ணின் தா லியை ப றி த் த தி ருடன்!!

412


பெ ண்ணின் தா லியை..


காத்தான்குடி – ஆரையம்பதி ப குதி யில் தூ ங்கிக் கொ ண்டிருந்த பெ ண்ணின் க ழுத்திலி ருந்த த ங்கத் தா லியை ப றி த் தெ டு த் த தி ருடன் த ப் பி ச் செ ன் ற ச ம்பவமொ ன்று இ டம்பெற்று ள்ளது.இ ச் ச ம்பவம் நே ற்று இ டம்பெற்று ள்ளதாக காத்தான்குடி பொ லிஸ் நி லைய பொ றுப்ப திகாரி துமிந்த நயண்சிறி தெ ரிவித்து ள்ளார்.


ஆ ரையம்பதி பி ரதான வீ தியி லுள்ள பா டசாலை ஆ சிரியை யான பெ ண் த னது வீ ட்டில் க ணவர் ம ற்றும் பி ள்ளைக ளுடன் தூ ங் கி க் கொ ண்டிருந்த பொ ழுது அ திகாலை 4 ம ணியளவில் ப டுக்கை யறை க்குள் நு ழைந்த தி ருடன்,


கு றித்த பெ ண்ணின் க ழு த் தி ல் க த் தி யை வை த் து தா லியை ப றி த் த போ து அ ப் பெ ண் கூ ச்ச லிடவே தா லியை ப றி த் தெடு த் து க் கொ ண்டு த ப் பி யோ டி ய து ட ன் வீ ட்டின் பி ரதான க தவுக்கு மு ன்னால் பூ ட்டையும் போ ட்டு வி ட்டுச் செ ன்றுள் ளதாக பொ லிஸார் தெ ரிவித்து ள்ளனர்.

இ வ்வாறு ப றி த் து ச் செ ல்லப்பட்ட சு மார் 11 ப வு ண் எ டையு ள்ள தா லியின் பெ றுமதி 11 இல ட்சத்தி ற்கும் அ திகமென வீ ட்டு உ ரிமையாளர் தெ ரிவித்து ள்ளார். ச ம்பவம் தொ டர்பில் காத்தான்குடி பொ லிஸார் தீ வி ர வி சாரணைகளை மே ற்கொண்டுவருகி ன்றனர்.