27 வ யதான ஈரா னின் ம ல் யு த் த சா ம் பி ய ன் தூ க் கி லி ட ப் ப ட் டா ர்!!

17364


நவித் அஃப்காரி..


ஈ ரானில் 2018 ஆ ம் ஆ ண்டு அ ரசாங்க த்திற்கு எ தி ரா க ந டந்த போ ரா ட் ட த் தி ன் போ து கை து செ ய் ய ப் ப ட் ட 27 வ யதான ம ல் யு த் த சா ம்பியன் நவிட் அஃப்கரி தூ க் கி லி ட ப் ப ட் டா ர்.ஈரானின் ம ல் யு த் த சா ம்பியன் வீரர் நவித் அஃப்காரி, 2018ல் அ ரசாங்க எ தி ர் ப் பு ஆ ர்ப்பாட்ட ங்களின் போ து பா து கா ப் பு க் கா வலரைக் கொ லை செ ய் த தா க கு ற் ற ம் சா ட்டப்ப ட்டு கை து செ ய்யப்ப ட்டார்.


இ ந் நி லையில் நே ற்று கா லை அஃப்காரி தூ க் கி லி ட ப் ப ட் டா ர் எ ன்று அ ந்நா ட்டு ஊ டகங்கள் த கவல் தெ ரிவித்தன.


கொ ல் ல ப் ப ட் ட பா து கா ப்பு க் கா வலரின் பெ ற்றோர் ம ற்றும் கு டும்பத்தி னரின் வ ற் பு று த் த லி ன் பே ரில் ச ட்ட ந டைமு றைகள் மே ற்கொள்ள ப்பட்ட பி ன்னர், நே ற்று கா லை அஃப்காரி தூ க் கி லி ட ப் ப ட் டா ர் எ ன்று தெ ற்கு ஃபார்ஸ் மா காணத்தில் உ ள்ள நீ தித்து றைத் த லைவர் கூ றினார்.