கம்பஹா மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

538


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி57700447.13%9
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு54995844.92%8
மக்கள் விடுதலை முன்னணி878807.18%1
ஜனநாயகக் கட்சி47060.38%0
பொது ஜன பெரமுன16640.14%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி6930.06%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி4150.03%0
ஜனசெத பெரமுன1850.02%0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு1840.02%0
நவ சம சமாஜக் கட்சி1410.01%0