வவுனியா எக்காளத்தொனி பூரண சுவிசேச சபைக்கு ம.தியாகராசா உதவி!!

229

 
வடமாகாணசபை உறுப்பினர் மயில்வாகனம் தியாகராசா அவர்களினால் வவுனியா எக்காளத்தொனி பூரண சுவிசேச சபைக்கு உதவிகள் வழங்கப்பட்டது.

தனக்கு குறித்து ஒதுக்கப்பட்ட 2016ம் ஆண்டு நிதியிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின்மூலம் வவுனியா யாழ் வீதி எக்காளத்தொனி பூரண சுவிசேச சபைக்கு பிளாஸ்ரிக் கதிரைகளை எக்காளத்தொனி பூரண சுவிசேச சபைபோதகரிடம் வழங்கினார்.

1 IMG_3493 IMG_3494 IMG_3497 IMG_3499 IMG_3500 IMG_3501 IMG_3600